ادوارد سعید، برگردان نگار شیخان

به عنوان یک مدافع انسانیت که حوزه مطالعاتی اش ادبیات است، من به قدر کافی طی 40 سال گذشته آموخته اتم در رشته ادبیات تطبیقی، که ایده های اصلی اش به آلمان اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بر می گردد. من باید ذکر کنم که کمک های خلاقانه بیشمار جیامباتیستا ویکو، فیلسوف ناپلئونی که ایده هایش ایده های متفکرانی کثل هردر و ولف را پیش بینی می کرد، و بعد تفکراتش را گوته، هامبولت، دیلتی، نیچه، گادامر و در نهایت برجسته ترین فیلسوف قرن بیشتم روم اریک آورباخ، لئو اسپیتزر، و ارنست رابرت کورتیس آن ها را ادامه دادند.

از نظر جوانان نسل امروز ایده فلسفه به خودی خود چیزی است کهنه و پوسیده است، اما زبان شناسی تاریخی و تطبیقی در واقع خیلی بنیادی تر و خلاق تر از هنرهای تفسیری است. این مثال علاقه گوته را به اسلام به طور کلی نشان می دهد، و نیز شاعر صوفی فارسی زبان قرن چهاردهم به طور خاص، علاقه ای که به نگارش دیوان غرب شرقی منجر شد، و بر ایده های بعدی گوته نیزدر مورد ادبیات جهان، مطالعه تمامی ادبیات جهان به عنوان یک سمفونی کامل که می توان آن را به طور نظری درک کرد که فردیت هر کار را با در نظر داشتن کل ممکن می سازد.

امروزه نسبت به این درک که دنیای جهانی امروزه ممکن است نوعی استانداردسازی و استکبار را به قول گوته نزدیک می شود که گوته به خصوص از آن ها نهی می کند. در مقاله منتشر شده ای در سال 1951 با عنوان "فلسفه در ادبیات جهان" آورباخ دقیقا همین نکته را نشان بازگو می کند. کتاب شاهکار وی "تقلید"، که در سال 1946 در برن منتشر شده است در حالی نوشته شد که آورباخ در تبعید جنگی به سر می برد در حالیکه زبان های رومی را در استانبول درس می داد و این کتاب به عنوان شاهدی برای تنوع و درستی واقعیت نمایش داده شده در ادبیات غربی از زمان هومر تا ویرجینیا وولف بوده؛ اما با خواندن مقاله سال 1951 با عنوان " فلسفه ...."، اورباخ دقیقا همین نکته را ارائه می کند. اما خواندن مقاله 1951 فردی حس می کند، برای آورباخ، کتاب برجسته وی که مرثیه دوره ای بود که افراد  متون زبان های مختلف را به صورت فلسفی، عینی، احساسی، و شهودی با کاربرد دانشوری و تسلط کامل بر زبان های مختلف برای حمایت از نوعی درکی که گوته مدافع آن بود برای درک ادبیات اسلامی به کار می بردند.

دانش پوزیتیو زبان ها و تاریخ لازم بود، اما هیچگاه کافی نبود، دیگر که جمع آوری مکانیکی واقعیات روشی کافی و درست را برای درک اینکه نویسنده ای مثل دانته، برای مثال، در مورد آن نوشته است. مهم ترین نیاز برای نوع درک فلسفی آورباخ و پیشینیان و در مورد آن صحبت می کردند و تلاش می کردند تا فعالیتی انجام دهند که به صورتی دلسوزانه و ذهنی به زندگی متون نوشتاری همانطور که دیدگاه های زمان و نویسنده صورت می گیرد. به غیر از بیگانه گرایی و دشمنی نسبت به زمانی دیگر و فرهنگی متفاوت،  زبانشناسی تاریخی و تطبیقی آنطور که برای ... به کار رفت در برگیرنده روح عمیق انسانی و با گشاده دستی، و اگر بخواهم این کلمه را به کار ببرم، مهمان نوازی است. بنابراین ذهن تفسیر کننده به صورتی فعال مکانی را برای بیگانه ی" دیگری" ایجاد می کند. و این خلق خلاقانه مکانی برای فعالیت که در غیر اینصورت بیگانه و دور است مهم ترین جنبه ماموریت یک تفسیر کننده بود.

تمامی اینها به روشنی تحلیل رفته و در آلمان تخریب شده توسط سوسیالیسم ملی. بعد از جنگ، آورباخ با ناله بیان می کند، که استانداردسازی ایده ها، و تخصص بیشتر و بیشتر دانش تدریجا فرصت را برای نوعی از تحقیق و طرح پرسش همیشگی و دائمی که وی ارائه داده بود، محدود کرده است؛ و متاسفانه، این حتی واقعیتی افسرده کننده تر است از مرگ آورباخ در سال 1957 که هم ایده ها و فعالیت وی در حوزه تحقیقات انسانی در محدوده خود و نیز در محوریت کوچک شد. به جای خواندن در معنای واقعی آن، دانش آموزان امروزه اغلب با دانشی تکه تکه که بر روی اینترنت و رسانه های جمعی ارائه می شود، عموما منحرف می شوند.

حتی بدتر از آن، آموزش نیز توسط ملی گرایان و  راست دینی مذهبیون تهدید می شود از آنجا که اغلب توسط رسانه های جمعی پخش می شوند و  بیشتر به صورتی غیر تاریخی و حساس در جنگ های دور الکترونیکی که به افراد حسی از دقت جراحی می دهد، اما در واقع رنج و خرابی وحشتناکی را که جنگ مدرن به ارمغان می آورد را تیره و مبهم کرد. در قلع و قمع دشمن ناشناخته که آن ها نام "تروریست" بر آن نهاده اند هدفی عمومی برای عصبانی نگه داشتن مردن وجود دارد، تصاویر رسانه ها توجه زیادی را طلب می کنند و می توانند در زمان بحران و عدم امنیت درست مانند بعد از حادثه 11 سپتامبر ایجاد و ارائه شوند.

منبع: گاردین