نویسندگان:س.نیکلولاس تیلور،س.هابسون برایان،کالین.ج گودریچ
ترجمه:افشین خاکباز
چاپ یکم:1392
تعداد صفحات:302
انتشارات:جامعه و فرهنگ

کتاب ارزیابی اجتماعی تقریبا کتاب  جامعی نسبت به موضوعش است.موضوعات این کتاب از تولد ارزیابی اجتماعی،طرفدارانش،مخالفان آن آغاز می شود و به معرفی دیدگاه ها گرایش های رایج تر و نسبتا مهم تر می پردازد.مراحل فرایند ارزیابی اجتماعی و  رویکرد های مهم را در این حوزه مطالعاتی که بین رشته ای هم هست، توضیح می دهد.تکنیک های کاربردی و جمع آوری داده ها و روش های ارزیابی از جمله مسائل دیگری است که به خوبی توضیح داده می شوند.

<<آگاهی فزاینده از این واقعیت که همه مردمان جهان،از زاغه شینان جهان سوم گرفته تا شهروندان اروپای ثروتمند،همه بر یک کشتی سوارند و سوراخ کردن آن همه سرنشینان را به قعر اقیانوس نیستی فرا خواهد برد،توجه به پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی پروژه های توسعه را از از سطح دغدغه های ملی یا منطقه ای فراتر برده و از موضوعی محلی،به چالشی جهانی بدل ساخته است.
بدین ترتیب،ملاحظات زیست محیطی با جامعه شناسی و اقتصاد درآمیخته و الگوی نوینی پدیدار گشته که جامعه شناسی زیست محیطی نام گرفته است.این الگو برتعامل میان محیط های اجتماعی و محیطی استوار است و زیست بوم انسانی را مجموعه ای از تعاملات میان سیستم های فیزیکی،زیست شناختی و اجتماعی می داند.چنین دیدگاهی مفاهیم پیشرفت اجتماعی و اقتصادی،به ویژه پیشرفتی که جامعه صنعتی را رها از قید و بندهای محیط زیستی و فیزیکی خود می داند،به چالش می کشد و اختلاف زیست محیطی و جامعه شناختی را با یکدیگر مرتبط می داند.>>(ص12خط 20)


فصل 1:ارزیابی اجتماعی،بررسی انتقادی
مقدمه
پیشینه تاریخی
ریشه ها
دوران تثبیت
عملکرده های بین المللی
مشکلات و روند های دیرپا
ارزیابی اجتماعی در حوزه وظایف چه کسانی است؟
یکپارچه سازی در برابر استاندارد سازی
معیارهای تصمیم گیری
نقش های پیش بینی و مشارکت
نتیجه
خلاصه
فصل 2:دیدگاه های موجود ارزیابی اجتماعی
مقدمه
جهت گیری های موجود درحوزه ارزیابی اجتماعی
چهار جهت گیری
حوزه میانه
الزامات حوزه میانه
نتیجه
خلاصه
فصل 3:ملاحظات نظری در باب ارزیابی اجتماعی
مقدمه
دیدگاه های اجتماعی رایج
دیدگاه های محافظه کارانه،بوم شناختی_رفتاری
دیدگاه های لیبرال یا اصلاح گرا
دیدگاه های رادیکال یا اقتصاد سیاسی
الگوی زیست محیطی جدید
جامعه شناسی زیست محیطی
ظرفیت حمل
توسعه پایدار
دیالکتیک اجتماعی_زیست محیطی
کاربرد دیالکتیک اجتماعی_زیست محیطی
مسائل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی
فرایند ارزیابی اجتماعی و چرخه های منابع
چارچوب سیاست های توسعه پایدار
توانمندسازی برای ارزیابی اجتماعی
نتیجه گیری
خلاصه
فصل 4:فرایند ارزیابی اجتماعی
مقدمه
اهداف فرایند
کاربرد راهبردی فرایند ارزیابی اجتماعی
عناصر فرایند ارزیابی اجتماعی
واژگان اصلی
هدف گذاری
ترسیم نمایه اجتماعی
تعیین راه های جایگزین
پیش بینی و برآورد تاثیرات
 ارزشیابی
فرآیند و چرخه های پروژه/برنامه
مبنای نهادی این فرایند
دولت مرکزی
برنامه ریزی منطقه ای
سطح محلی
آموزش و توسعه حرفه ای
نتیجه
خلاصه
فصل 5:رویکرد مساله نگر
مقدمه
کاربرد رویکرد مساله نگر
چارچوب تحلیلی
گردآوری داده ها و مشارکت عمومی
چارچوبی تکرار شونده و انطباق پذیر
دفاع از استنتاج تحلیلی
استنتاج تحلیلی و ارزیابی اجتماعی
استنتاج تحلیلی به عنوان بخشی از فرایندی بزرگتر
روش سیستم های نرم و ارزیابی اجتماعی
چارچوب مفهومی
 مفاهیم کلان و تاریخی
نتیجه گیری
خلاصه
فصل 6:داده های فرعی و نظرسنجی
مقدمه
چارچوب مفهومی:متغیر های مورد استفاده در ترسیم نمایه اجتماعی
داده های فرعی
داده های سودمند در مراحل نخست ارزیابی
داده های سرشماری
سایر آمارهای رسمی
سایرمنابع داده های فرعی
داده های تحلیل جنسیتی
کاربرد و نمایش داده های فرعی
گردآوری و استفاده از داده های پیمایشی
فرآیند پژوهشی پیمایشی
تعریف مساله 1
ایجاد طرح و پرسشنامه پیمایشی 2
اجرای پیمایش 3
تحلیل،تفسیر،ارائه یافته ها
نتیجه
خلاصه
فصل 7:ارزیابی تاثیرات براقتصاد منطقه ای و محلی
مقدمه
اقتصاد منطقه ای
انواع تاثیرات اقتصادی منطقه ای
تکنیک های ارزیابی تاثیرات منطقه ای
اقتصاد محلی
ویژگی های کسب و کارهای کوچک شیوه های گردآوری داده های کسب و کارهای کوچک
نتیجه
فصل 8:تکنیک های اجتماع_محور و مشورتی
مقدمه
ارزیابی اجتماعی مشارکتی و دست اندرکاران آن
مبنایی برای توانمند سازی
مفهوم اجتماع
مبناهای اجتماع
شیوه های مشورتی
مصاحبه
جلسات
محافل رایزنی
سایر تکنیک های مشورتی
نتیجه
خلاصه
فهرست منابع
فهرست تصاویر